Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 11BULLETS.COM ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ 11BULLETS

z 01.10.2020

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego https://11bullets.com/;
 4. Dostawca usługi (Dostawca) – firma dostarczająca usługę symulacji strzeleckiej, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonać płatności;
 5. Towar – usługa prezentowana w serwisie https://11bullets.com/ oraz aplikacji mobilnej 11Bullets;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dostawcą usługi, a Klientem;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę usługi.
 10. Aplikacja – aplikacja mobilna 11Bullets dostępna dla systemów Android i iOS

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod https://11bullets.com/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod https://11bullets.com/, prowadzony jest przez11Bullets Sp. z o.o.].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach aplikacji 11Bullets;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach usługi symulatora strzeleckiego VR Gun Simulator;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach realizacji usługi symulatora strzeleckiego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Microsoft Edge w wersji 106.0.1370.47 lub wyższej,

b.) Google Chrome w wersji 106.0.5249.119 lub wyższej,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 11Bullets Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej 11Bullets do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://11bullets.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego i aplikacji mobilnej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z aplikacji mobilnej 11Bullets jest rejestracja.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Aplikacji.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.Dostawca usługi może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Apliakcji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwemAplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dostawcę usługi  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Aplikacji, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dostawcy usługi.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny i Apliakcji usługami, 11Bullets Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Dostawcy usługi,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Dostawcą usługi. Na zasadach ustalonych przez Dostawcę usługi.

4.2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się podczas realizacji wydarzenia organizowanego przez Dostawcę usługi we wskazanej w rezerwacji dacie.

5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://11bullets.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego wskazany przez Dostawcę usługi,

b.) płatnością w systemie wskazanym przez Dostawcę usługi,

c.) zapłata kartą płatniczą].

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Dostawcę usługi;

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Dostawca usługi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Dostawcy usługi.

8.3. 11Bullets Sp. z o.o.nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. 11Bullets Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 11Bullets Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji Klient może zgłaszać pisemnie na mailowo pod adres 11bullets.platform@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą usługi,] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą usługi, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy usługi.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.